بعد از مدرسه با آفتاب

زیر نظر مربی و معلم تسهیل‌گر رسمی دبستان

  • فرصتی برای استراحت و ناهار و دیدن فیلم زبان انگلیسی
  • زمانی برای انجام تکالیف مدرسه
  • ورزش‌های جسمی-حرکتی
  • کلاس نقاشی و اوریگامی
  • رفع اشکال و توضیح کتاب‌های درسی
  • بازی‌های آزاد