مهدکودک آفتاب در نظر دارد تا با بهره مندی از الگوهای آموزشی نوین به پایش مفاهیم علمی و کاربردی بپردازد :

Engaging

درگیر کردن کودک با مفاهیم

Exploration

کاوش در محیط پیرامون خود

Explanation

توصیف کردن موارد کشف شده

Elaboration

توانایی شرح و گسترش دادن مفاهیم

Evaluation

ارزیابی عملگرا مستمر

آنچه به همراه هم خواهیم داشت :

زبان انگلیسی همه روزه
ارتباط موثر و مهارت های اجتماعی
رشد عاطفی - اجتماعی
توانایی گفتگو

ارسال پیام

ارتباط با ما

تهران – تهرانپارس – بزرگراه رسالت شرقی – نرسیده به مترو تهرانپارس – پلاک ۹۰

فهرست